Utställning

Så här går det till på hundutställning

Allmänna regler
Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i SKK eller erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb. För deltagande i inofficiell valpklass är det tillräckligt att valpen finns under registrering.

Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.

Otillåtet på utställning
Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tillåtet att med hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden.

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Utställarens skyldigheter
Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden, är skyldig att delta i den klass där hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande konkurrensklass. Då anmälan är bindande är det efter att anmälningstiden har gått ut inte tillåtet att flytta en hund till annan klass.

Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive hunds ägare att hunden ska ingå i uppfödargrupp och delta i uppfödarklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund i uppfödarklass. Det gäller även deltagande i finaltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar.

Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter. Överträdelse kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och vid allvarligare omständigheter disciplinära åtgärder.

Om hunden förvaras i bil så ska det ske på sådant sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag!

Återbetalning
Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan anmälningsavgiften återbetalas, minus administrativ avgift. Anmälningsavgiften återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen vid domarbyte eller vid domarändring i inofficiell valpklass. Anmälningsavgiften återbetalas även om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande, om anmälan avvisas av arrangören eller om hund avlidit. Man måste själv framföra krav på återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell ras börjar.

Regler för bedömning och bedömningsordning
Bedömningsordning

Hanhundar och tikar bedöms var för sig. Kompletta regler finns i SKKs Utställnings- och championatregler som finns på www.skk.se.

Kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömning innebär att hunden tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen. Därför kan flera hundar tilldelas samma kvalitetspris. Kvalitetspriserna är Excellent, Very Good, Good, Sufficient eller Disqualified samt omdömet ”Cannot be judged”. Även Hp och Ck är en kvalitetsbedömning (se vidare konkurrensbedömning).

Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very Good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)
Ska tilldelas hund som är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard. Har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde, eller hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar. Tilldelas även hund som i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs. då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Cannot be judged (kan inte prissättas – KEP)
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning innebär att de i klassen deltagande hundarna inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Om en hund fått Disqualified får den inte fortsätta tävla i någon klass på utställningen.

Valpklass (inofficiell) 6–9mån
Endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen. Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.

Juniorklass (junkl) 9–18 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 9 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very Good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very Good i juniorklass vid aktuell utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Unghundsklass (ukl) 15–24 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och inte är äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very Good tävlar vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass (ukk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very Good i unghundsklass vid aktuell utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån –
Denna klass anordnas för raser som har rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very Good tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass.

Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very Good i bruks- respektive jaktklass vid aktuell utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Öppen klass (ökl) 15 mån –
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very Good tävlar vidare i öppen klass konkurrens.

Öppen klass konkurrens (ökk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very Good i öppen klass vid aktuell utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Championklass (chkl) 15 mån –
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 15 månaders ålder och som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very Good tävlar vidare i championkonkurrensklass.

Championkonkurrensklass (chkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very Good i championklass vid aktuell utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Veteranklass (vetkl) 8 år –
Denna klass är öppen för hund som den dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent eller Very Good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent eller Very Good i veteranklass vid aktuell utställning. Konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar med utmärkt helhet. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

Bästa veteran med Excellent tävlar vidare i finaltävlingarna i stora ringen.

Bästa hanhundsklass (bhkl) – Bästa tikklass (btkl)
I denna klass deltar hanhund/tik som på aktuell utställning tilldelats Ck. Konkurrensbedömning. Certifikat tilldelas bäst placerade hanhund respektive tik som är berättigad att tävla om certifikat. Vissa raser har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för att erhålla certifikat.

Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM).

Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön (BIR och BIM)
I denna klass deltar hanhund och tik som vid aktuell utställning vunnit bästa hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som vinner BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).

CACIB – (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté)
Vid internationella utställningar ska hanhund och tik, var för sig, i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass, tävla om internationellt utställningscertifikat, CACIB och reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas närmast placerad hund, som är berättigad att tävla om CACIB. Hund som anmälts till junior- eller veteranklass äger inte rätt att tävla om CACIB.

Avelsklass (avelskl)
Öppen för hanhund som tävlar med grupp om fyra avkommor undan minst två tikar och för tik som tävlar med grupp om fyra avkommor. Avelshunden respektive tiken ska presenteras tillsammans med gruppen. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very Good. Endast konkurrensbedömning. Det är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass (uppfkl)
Öppen för grupp om fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma person. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very Good. Endast konkurrensbedömning. Precis som i avelsklass är det gruppens genomsnittliga kvalitet i typ och helhet som är avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Finaltävlingar i stora ringen
Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Bäst i gruppen (BIG) också omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling (separata regler för junior handling finns på www.skk.se).

Bäst i gruppen (BIG) och Best in Show (BIS)
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive grupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fyra bästa hundarna inom varje grupp placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i gruppen. BIG-vinnande hundar tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund – Best in Show.

Prisbeteckningar
Utmärkelser betecknas med följande färger:
Kvalitetsbedömning
Excellent röd
Very Good blå
Good gul
Sufficient grön
Ck rosa
Hp lila

Konkurrensbedömning
Placering 1 röd
Placering 2 blå
Placering 3 gul
Placering 4 grön
Certifikat blå/gul
Reservcertifikat ljusblå
Championat röd/grön
CACIB/CACIOB/CACIAG vit
Reserv-CACIB/-CACIOB/-CACIAG orange
BIR röd/gul
BIM grön/vit
BIG-1 röd
BIG-2 blå
BIG-3 gul
BIG-4 grön
BIS-1 röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vi

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.